آموزش لجستیک

مطالب آموزش لجستیک

برخی مباحث مربوط به لجستیک

لجستیک
لجستیک

تعریف لجستیک:

لجستيك شامل تمامي عمليات ضروري (برنامه ریزی، اجرا، انبارش) براي تحويل كالاها يا خدمات به انبار یا مقصد مصرف (بجز نحوه ساخت يا  خدمت دهي) مي باشد، یا به عبارتی دیگر فعالیت های مربوط به جابجایی، حمل و نقل مواد، قطعات و کالاها در درون سازمان و رو به بیرون می باشد.

آماده سازي براي بارگيري یا تخليه:

متعاقب اطلاع رساني به انبار سازمان در خصوص محموله هاي در حال ورود به سازمان يا در حال خروج از سازمان طي ۲۴ ساعت آينده توسط واحد بازرگانی یا خرید، مجموعه فعاليت هايي كه براي آماده سازي مناطق بارگيري و تخليه انجام مي گردد. اين فعاليت ها مي تواند شامل عناوين ذيل باشد :

-          هماهنگي براي تجهيزات و وسايل تخليه یا بارگيري.

-          هماهنگي براي نيروي انساني.

-          هماهنگي براي فضايي كه در اختيار اين مناطق است و لزوما در زمان مورد نظر بايد خالي باشد تا براي محموله مورد نظر جاي كافي داشته باشد.

-          تصمیم گیری و اقدام در صورت نیاز به تخلیه اضطراری در محلی غیر از انبار در صورت کمبود فضای انبار.

هماهنگي هاي پيش از دريافت محموله در انبار:

به مجموعه اقداماتي اطلاق مي گردد كه لازم است تا پيش از ورود محموله ها به سازمان و انبار انجام گيرد. اين اقدامات به منظور هماهنگي جهت دريافت مطلوب محموله هاي وارده به انبار صورت مي گيرد.

-          شناسايي نوع و مقدار محموله هايي كه در طي يكدوره زماني ترجيحا ۲۴ ساعت وارد انبار مي گردند.

-          اطلاع رساني به واحدهاي ذيربط پيش از ورود محموله ها  ۲۴ ساعت قبل توسط واحد خرید.

-          انجام اقداماتي كه لازم توسط واحدهاي ذيربط.

آموزش انبارداری
آموزش انبارداری

زمان انتظار براي آماده سازي و حمل:

مي بايست مدت زمان لازم براي آماده سازي و حمل محموله های فروش، براي مشتري را مديريت نموده و برای آن شاخص تحويل تعریف نمود و زمان انتظار براي آماده سازي و حمل را كه تلفيقي از زمان فعاليت هاي جزئي تر است را محاسبه و كنترل نمود، همیشه سازمان ها سعی می کنند که شاخص تحویل رعایت گردد.

 

ليست انبارش قطعات به تفكيك سايت ها و انبارهای دريافت یا ارسال مختلف سازمان:

در صورتيكه سازمان یا مشتری براي ورود و خروج محموله ها از چند موقعيت مكاني يا سايت هاي متعدد استفاده مي نمايد لازم است تا در ليست قطعات برای هر قطعه جهت جلوگیری از اشتباه در ارسال و دریافت، به سايت دريافت و ارسال هر قطعه اشاره شود.

تعداد و موقعيت مكاني انبارش انواع ظروف و پالت در انبار و سطح سازمان:

در انبار یا سطح سازمان مکانی جهت انبارش انواع پالتها و ظروف خالی جهت استفاده در حمل بار در نظر گرفته می شود و تعداد و نوع آنها و مورد استفاده در یک بانک اطلاعاتی جهت مدیریت و استفاده  نگهداری می کند.

 

نقشه مسيرهاي لجستيكي در سطح سازمان:

محدوده مسيرهاي لجستيكي و رفت و آمد وسایل حمل بار و جابجایی، اپراتورها، پالتها، قطعات و... در سطح سازمان و انبار و محوطه سازمان در Lay out دیده شده و به صورت خط کشی شده و دیداری مشخص می شود.

 

لجستیک
لجستیک

مكان توقف تجهيزات حمل و جابجايي درون سازماني:

مکان توقف تجهیزات حمل و جابجایی ماننده لیفتراک ها و... درون سازمان، انبار و محوطه مشخص و محدوده بندی می شود و موقع خاموشی و توقف در این محل استقرار می یابند.

 

نمودار جريان Flow Diagram براي دريافت كالا   و ارسال كالا:

با تهیه این نمودار مراحل حركت فيزيكي محموله وارده به سازمان از مرحله ورود از درب نگهبانی، تا تخليه شدن در محل بارانداز، شرایط آماده شدن براي قرارگيري در محل قرنطينه يا ورود به انبار و برای محموله صادره از سازمان از مرحله آماده سازي در انبار، بارگيري در محل بارانداز و خروج از سازمان (بصورت فلوچارت و نموداری) ترسیم شده و در محل های مربوطه نمايش داده می شود.

 

لجستیک
لجستیک

كنترل محموله هاي وارده به سازمان از طريق چك ليست دريافت:

محموله هاي وارده به سازمان از طريق چك ليست دريافت تحت كنترل قرار مي گيرند موارد چک لیست می توان شامل گزینه های زیر باشد:

 - مناسب بودن زمان ورود و دریافت در انبار.

-داشتن مدارک لازم مثل بارنامه و برگ باسکول.

-نداشتن مغایرت مقداری بر اساس مقدار اعلامی.

-مناسب بودن شرایط حمل.

-مناسب بودن شرایط پذیرش بسته بندی.

-مناسب بودن و دارا بودن لیبل و کارت شناسایی.

-و...

یک نسخه از چک لیست جهت واحد خرید جهت ارزیابی تامین کنندگان و جلوگیری از مشکلات آتی در رابطه با الزاماتی که چک لیست را نقض نموده اند، ارسال می شود.

كنترل محموله هاي صادره از سازمان از طريق چك ليست بارگيري و ارسال:

محموله هايي كه از سازمان ارسال مي گردند از طريق چك ليست ارسال تحت كنترل قرار مي گيرند، موارد چک لیست می توان شامل گزینه های زیر باشد:

- مناسب بودن وسیله حمل.

- زمان مناسب مراجعه به انبار وسیله حمل.

- مناسب بودن شرایط بسته بندی و لیبل گذاری محموله های حمل.

- آماده بودن محموله در زمان مقرر.

- ثبت مدت زمان بارگیری.

- و...

می توان یک نسخه از چک لیست ارسال را جهت مشتری و مقصد محموله همراه بار ارسال نمود.

برنامه ريزي تعيين نوع حامل :

مواردی نظیر حجم و نوع محموله ارسالی، الزامات مشتري در مورد نوع وسیله حمل، مناسب بودن وسیله نقلیه، استفاده از ظرفيت ماشين در زمان برگشت از محل مشتری، ترکیب محموله ها و ارسال تحت یک محموله و ... از پارامترهايي هستند كه مي تواند نوع وسیله حمل و نقل را مشخص نمايد.

اولويت بندي در چيدمان سفارشات بر روي ماشين حمل کالا  :

ممكن است سفارشاتي كه تشكيل يك محموله حمل را مي دهند، خود نيز بطور مجزا از اولويت بندي مجزا در تحويل در مقصد برخوردار باشند، در این صورت نحوه قرارگیری آنها روی ماشین حمل مورد نظر قرار می گیرد، محموله با اولویت در تخلیه، جلوی یا روی کالاهای دیگر قرار می گیرد.

تحویل بموقع محموله در مقصد:

حساسيت زمانی تحویل محموله هاي كانباني در مقصد بر روي ساعت و بعضا دقيقه است و حساسيت زمانی محموله هاي غيركانباني عمدتا، روز است. برنامه زمان بندي در سازمان باید طوری باشد كه هر دو نوع محموله در زمان مناسب از سازمان خارج و در زمان مقرر در مقصد آماده تحویل باشد و در برخورد با محموله های غيركانباني هم حساسيت مشابه محموله كانباني اعمال شود.

آماده سازي محموله های فروش:

به مجموعه اقداماتي كه پس از دريافت ليست ارسال یا درخواست فروش در انبار انجام مي گيرد و اقلام مندرج در يك محموله جمع آوري مي گردند اطلاق مي گردد و می تواند شامل موارد زیر باشد:

1 - جمع آوري محموله در انبار و انتقال به محل آماده سازي یا بارانداز.

2 - كنترل كيفي محموله.

3 - پالت بندي محموله.

4 - برچسب زني محموله.

5 - آماده سازي مدارك براي محموله.

6 - تكميل چك ليست بارگيري و ارسال.

7 - بارگيري محموله.

8 - تحويل مدارك به راننده.

9 - خروج محموله از سازمان.

هزينه هاي لجستيكي:

هزینه تمامي فرايندهايي كه در حوزه لجستيك سازمان تعريف شده و به طريقي با جريان و جابجايي مواد در ارتباطند  را شامل می شود و لازم است تا هزينه هاي لجستيكي اندازه گيري و پايش شوند.

اين هزينه ها در حوزه هاي ذيل مي توانند محاسبه گردند :

1 - حمل و نقل رو به داخل و رو به خارج.

2 - دريافت كالا در سازمان.

3 - ارسال كالا.

4 - بسته بندي.

5 - برنامه ريزي منابع لجستيكي، تامين و توليد.

6 -  انبارش و نگهداري كالا.

7 - جابجايي مواد و قطعات در درون سازمان.

 

برآورد هزينه هاي لجستيكي:

هزينه هاي لجستيك می تواند در سه بخش محاسبه مي گردند:

- تجهيزات و وسايل: شامل نوع وسيله يا تجهيزاتي كه براي انجام فرآيند مورد نياز است. بعنوان مثال در فرايند: حمل و نقل: كاميون، كشتي، ترن، خطوط لوله، در جابجايي درون سازمان: ليفتراك، جك پالت، جرثقیل و... .

-نیروی انسانی: شامل نفرات درگير در انجام فرايندها. بعنوان مثال در فرآيند حمل و نقل: رانندگان، برنامه ريزان، و... جابجايي درون سازمان: متصديان جابجايي مواد، تغذيه كنندگان خط، برنامه ريزان.

- تصميمات و اقدامات: شامل اقدامات و تصميم گيري هايي كه در مراحل فرايندهای لجستیکی با آن سروكار داريم. بعنوان مثال در فرايند حمل و نقل: مسيريابي، زمان بندي، تعيين مقادير محموله، روشهاي حمل و جابجايي، اندازه و تعداد تجهيزات، در جابجايي درون سازمان: اندازه تجهيزات و وسايل، زمان بندي، مسير يابي، در دريافت كالا: زمان بندي دريافت، اولويت بندي دريافت، روش تخليه، اندازه و تعداد تجهيزات.

از آنجا که فعالیت های لجستیکی، فعالیت های فاقد ارزش افزوده هستند، كل هزينه هاي لجستيكي بصورت سالانه برآورد می گردند و  در بازه هاي ماهانه تحت پايش قرار می گيرند و سازمان عملكرد لجستيكي خود را بطور مداوم و ماهانه با آن چيزي كه برآورد نموده كنترل مي نمايد و در صورت نياز اقداماتي را متناسب انجام مي دهد.

هزينه هاي حمل و نقل درون سازمانی و رو به خارج:

برآورد هزينه هاي حمل و نقل در ارتباط مستقيم با نيازهاي ماهانه مشتريان است. براي اين كار مي بايست نيازهاي ماهانه هر مشتري را در قالب تعداد خودرو و هزینه حمل هر خودرو به مقصد مشتری را در نظر بگیریم و در حوزه تامين درون سازمانی بنا به نياز ماهانه انبار جهت فروش کالاها، در قالب تعداد خودرويي كه لازم است تا کالاها را به محل انبار سازمان انتقال دهند، بررسی کنیم و مبناي برآورد هزينه هاي دريافت كالا و ارسال كالا قرار گرفته و هدف گذاري می شوند.

هزينه هاي جابجايي و حمل درون سازمان:

براساس برنامه توليد ماهانه سازمان تعيين مي گردد و با حجم توليد يا اندازه توليد اقتصادي، حجم جابجايي ها مابين ايستگاه هاي سازمان برآورد می شود، شامل حجم جابجايي از انبار به خطوط توليد، در ميان خطوط توليد و از خطوط توليد به انبار محصول و هزینه تجهيزات که برای جابجایی در نظر گرفته شده اند، برآورد مي گردد.

برنامه ريزي ظرفيت در انبار:

ظرفیت با در نظر گرفتن حداکثر فضای ممکن در دسترس برای انبارش کالا، حداکثر میزان خروجي کالای ممکن در يك زمان مشخص، ظرفيت زنجيره تامين، حداكثر مقدار محصولي كه مي تواند در يك واحد زماني به مشتري نهايي تحويل داده شود، حداکثر مقدار کالایی که در یک واحد زمانی می توان جهت تولید تحویل داد، تعيين می شود.

هدف از برنامه ريزي ظرفيت، مطابقت ظرفيت، در دسترس بودن امكانات با تقاضا، فضای انبارش، نیروی انسانی مورد نیاز می باشد، در صورت نداشتن مطابقت برنامه ریزی و اجرای روش های ممکن جهت حل مشکل.

 مطابقت ظرفيت و تقاضای کالا:

اگر ظرفيت كمتر از تقاضا باشد، با ایجاد محدودیت و کندی در حرکت مواد، سطح خدمت دهي به مشتري و تولید داخلی كاهش مي يابد، اگر ظرفيت بيشتر از تقاضا باشد، سازمان با ظرفيت يدكي و منابع استفاده نشده مواجه است (اتلاف وقت و منابع).

 مطابقت ظرفیت و فضای انبارش:

درصورتی که فضای کافی برای انبارش کالاهای ورودی به سازمان نباشد، تمامی فعالیت های انبار مختل شده، پس باید ورودی کالا به انبار مطابق فضا باشد، برای برخورد با این مشکل محل هایی جهت انبارش اضظراری در نظر گرفته می شود.

 راه های افزایش ظرفيت زنجيره تامين:

-اضافه كردن يك انبار جديد، نقل مكان به يك محل جديد بزرگتر.

-اضافه کردن نیروی انسانی، ساعات کار، وسایل حمل و نقل.

-استفاده از روش های کاری کارا، وسایل حمل و نقل بروز و سریع.

www.warehousing.blogfa,com

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ما افتخار همکاری با این شرکتها را داشته ایم


شرکت ساختمانی راساب -  شرکت پوش نما  -  شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت  -  شرکت رنگسازی پوشش پارس  -  شرکت راه سازی ناودیس راه- شرکت مهندسي سانا - شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه  -  شرکت ساختمانی مولدینگ  -  شرکت ساختمانی کیان کار  -  شرکت فرآورده های صنعتی صدف داش  -  شرکت مبلمان اداري اسالم  -  شرکت دانيال خوزستان  -  شرکت مهندسي شفق ديمچه  -  شرکت ني ريز گمار - شرکت بلند طبقه - شرکت برزیلی آندرادگوتی یرز AG و  - شرکت ساختمانی سرمل - شرکت ساختمانی آبژ -  شرکت هورآذر خوزستان  -  شرکت كارنمايان سينا  -  شرکت سبز انديشان – شرکت زرين دشت  -  شركت مهندسي راه و ساختمان ريبار  -  هتل آپارتمان طوبي  - شرکت ساختمانی عمران سریر -  شرکت ساختمانی پرلیت - شرکت تا...

   

 ادامه مطلب...