آموزش حسابداری

گروه بندی مطالب آموزش حسابداری

حسابداری انبار

 

 

 

سيستم ارزيابي ادواري موجوديها (Periodic Inventory Systen) ‌ :
در اغلب واحدهاي تجاري و واحدهاي توليدي، ‌سيستم ادواري ارزيابي موجوديها متداول است. در اين سيستم هم بهاي تمام شده كالاي خروجی و هم موجوديهاي پايان دوره در پايان دوره مالي به هنگام تهيه صورتهاي مالي محاسبه مي شود. در اين روش موجوديهاي آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبناي يكي از روشهاي پذيرفته شده گردش بهاي تمام شده تعيين مي شود و حسابدارها با كسر كردن ارزش آن از بهاي تمام شده كالاي موجودی، بهاي تمام شده كالاي خروجی دوره را محاسبه مي نمايند:

ارزش کل کالای های موجود طی دوره = ارزش موجودی در ابتدای دوره + ارزش کل ورودی طی دوره

بهای تمام شده کالای خروجی = ارزش کل کالای موجودی طی دوره (از رابطه قبل) - ارزش موجودی در پایان دوره

برخی از روشهاي مختلف ریالی ارزيابي ادواري موجوديها عبارتند از :‌

1 - روش FIFO يا اولين صادره از اولين وارده (First in first out) .

2  - روش LIFO يا اولين صادره از آخرين وارده (Last in first out ) .

3 - روش ميانگين موزون (Weighzed average)  و میانگین متحرک.

4 - روش شناسايي ويژه (Specific Identification).

مثال: موجودي اول فروردين مساوي 20 واحد و بهاي تمام شده يك واحد آن بالغ بر 100 ريال است در طول اين ماه 50 واحد از اين كالا خريداري شده است كه به شرح زير مي باشند كه وارد انبار شده بودند:

ارزش واحد مبلغ كل:

موجودي اول فروردين 100 * 20= 2000

خريد در 11 فروردين 105 * 20= 2100

خريد در 15 فروردين 110 * 10= 1100

خريد در 30 فروردين 120 * 20= 2400

ــــــــ

جمع7600

از70  واحد كالاي خريداري شده بالا، ‌40 واحد آن در طول فروردين بفروش رفته است و تعداد 30 واحد از آن باقي مانده است صورت ريز فروشهاي ما به شرح زير مي باشد:

3 فروردين 10 واحد

12  فروردين 20 واحد

15   فروردين 5 واحد

21فروردين 5 واحد

ــــــ

جمع 40

شركت فوق براي ارزيابي 30 واحد كالاي خود كه در انبار مانده است ناگزير است از يكي از روشهاي ادواري قيمت گذاري بهره جويد در اينجا ما به سه روش فايفو، لايفو، ميانگين ارزش موجودي پايان دوره و به تبع آن بهاي تمام شده كالاي فروش رفته را محاسبه خواهيم كرد:‌

FIFO روش اولين صادره از اولين وارده :‌

ارزش موجودي پايان دوره :‌

20   واحد 120ريالي =2400

10   واحد 110ريالي =1100

ــــــــــ

جمع: 3500

ارزش يا بهاي تمام شده كالاي فروش رفته طي ماه فروردين 4100= 3500- 7600

lifo   روش اولين صادره از آخرين وارده :‌

ارزش موجودي پايان دوره : كلي

20  واحد 100ريالي =2000

10 واحد 105ريالي= 1050

ــــــــــ

جمع : 3050

ارزش يا بهاي تمام شده كالاي فروش رفته طي ماه فروردين 4550 = 3050 - 7600

ميانگين موزون :‌

108/571= 70÷7600

بهاي تمام شده موجودي آخر دوره فروردين ماه 13/3257 =571/108* 30

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته فروردين ماه 87/4342 = 13/3257 – 7600

همانگونه كه ملاحظه مي شود بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و بهاي تمام شده موجودي آخر دوره روش ميانگين موزون مابين ارقام حاصل از اجراي روش هاي lifo , fifo قرار مي گيرد.

روش ميانگين موزون و متحرک:

الف- سيستم ادواری: در اين سيستم از قيمت ميانگين موزون يک واحد کالا برای دوره استفاده می شود. قيمت ميانگين موزون يک واحد از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای خروج به تعداد کالاهای آماده برای خروج به دست ميايد. با ضرب قيمت ميانگين يک واحد در تعداد کالاهای خارج شده و موجودی پايان دوره مي توان مبلغ موجودی پايان دوره را بدست آورد.

ب- سيستم دائمی: در اين سيستم از ميانگين متحرک يک واحد استفاده می شود به اين صورت که بعد از هر بار خريد برای هر واحد يک قيمت ميانگين جديد محاسبه شده (از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای خروج (مانده موجودی) در آن تاريخ به تعداد کالاهای آماده برای خارج شده (مانده موجودی) در آن تاريخ) و تا زمانی که محموله جديدی خريداری نشده است برای کالاهای خروجی از انبار از اين نرخ استفاده می شود.

روش شناسايي ويژه:

اعمال اين روش مستلزم پيگيري جريان فيزيكي و بهاي تمام شده هر قلم از موجوديها از زمان تحصيل تا موقع فروش يا مصرف است. اين روش در زماني مناسب است كه ارزش ریالی هر قلم از موجودي را بطور جداگانه اي مشخص كرد و معمولاً براي اقلام گران قيمت و منحصر به فرد مثل جواهرات و آثار هنري و نظير آنها كاربرد دارد.

نحوه ثبت کسری و اضافات انبار:

در صورت وجود كسري انبار، ‌معادل مبلغ كسري، ‌حساب كسري و اضافات انبار، ‌بدهكار و حساب كنترل مواد، بستانكار مي گردد. (حساب كسري يا اضافات انبار)  بدهکار

(حساب كنترل مواد)  بستانکار

درصورت وجود اضافي انبار معادل مبلغ اضافات، حساب كنترل مواد بدهكار و حساب كسري و اضافات انبار بستانكار مي گردد. (حساب كنترل مواد) بدهکار

(حساب كسري و اضافات انبار)  بستانکار

براي بستن حساب كسري و اضافات انبار روشهاي متعددي وجود دارد. يكي از اين روشها بستن حساب فوق الذكر به خلاصه حساب سود و زيان مي باشد.

اگر حساب كسري و اضافات انبار داراي مانده بدهكار باشد، ‌براي بستن آن، حساب خلاصه سود و زيان،‌ بدهكار و حساب كسري و اضافات انبار ، بستانكار مي گردد.

(حساب خلاصه سود و زيان)  بدهکار

(حساب كسري و اضافات انبار) بستانکار

اگر حساب كسري و اضافات انبار داراي مانده بستانكار باشد، براي بستن آن، حساب كسري و اضافات انبار بدهكار و حساب خلاصه سود و زيان بستانكار مي گردد.

(حساب كسري و اضافات انبار)  بدهکار

(حساب خلاصه سود و زيان ) بستانکار

نحوه ثبت مواد خريداري شده:

ثبت موادخريداري شده، ‌به يكي از دوصورت زير انجام مي شود :

- 1 اگر زماني ثبت، مبلغ واقعي هزينه هاي مربوط به تهيه و تحصيل مواد خريداري شده مشخص باشد، در اين صورت، ‌ابتدا هزينه هاي انجام شده را به خريد مواد اضافه مي نمايند تا بهاي تمام شده مواد خريداري شده بدست آيد. سپس آرتيكل مربوط به خريد مواد در دفتر روزنامه چنين ثبت مي شود:

(حساب كنترل مواد)  بدهکار

(صندوق، بانك) یا‌ (بستانكاران تجاری، ‌اسناد پرداختني)  بستانکار

- 2 معمولاً بسياري از هزينه هاي واقعي مربوط به خريد مواد، ‌تا زمان تحويل آن به انبار مشخص نمي شود.  به همين دليل، ‌در ابتداي هر دوره مالي با توجه به تجربيات سالهاي گذشته و با در نظر گرفتن تغييرات احتمالي در نرخهاي عوامل هزينه مربوط به تهيه مواد،‌ يك نرخ براي تمام هزينه هاي تهيه و تحصيل مواد بر آورده مي شود كه اصطلاحاً به نرخ پيش بيني هزينه هاي تحصيل مواد موسوم است. محاسبة اين نرخ‌ به عوامل متعددي بستگي دارد. اين نرخ ملاك محاسبه هزينه هاي مربوط به خريد مواد قرار مي گيرد. بنابراين، ‌در طول دوره مالي هر بار كه مواد خريداري مي شود، هزينه هاي تهيه و تحصيل آن پس از كسر تخفيفات خريد به بهاي خريد اضافه مي گردد. نتیجتاً، با استفاده از اصل بهاي تمام شده، ‌موادي كه به انبار وارد مي شود شامل كليه هزينه ها تا زمان تحويل خواهد بود.

با توجه به مطالب فوق، حسابي تحت عنوان حساب پيش بيني هزينه هاي تهيه و تحصيل مواد، در دفتر كل در نظر گرفته مي شود تا كليه هزينه هاي برآورد شده براي تهيه و تحصيل مواد با نرخ از پيش تعيين شده، ‌به بستانكار اين حساب منظور گردد. آرتيكل مربوط به خريد مواد با توجه به هزينه هاي برآورد شده به صورت زير است:‌

(حساب كنترل مواد) بدهکار

(صندوق، بانك) یا (‌بستانكاران ،‌اسناد پرداختني)   بستانکار

(حساب پيش بيني هزينه هاي تهيه وتحصيل مواد) بستانکار

پس از دريافت اسناد هزينه هاي واقعي انجام شده مربوط به تهيه مواداوليه، ‌حساب كنترل هزينه تهيه مواد در دفتر كل و حساب هر يك از هزينه ها به طور جداگانه در دفتر معين هزينه، ‌بدهكار و حسابهايي نظير بستانكاران، ‌صندوق، بانك و يا اسناد پرداختني، ‌بستانكار مي گردد.

(حساب كنترل هزينه تهيه مواد) بدهکار

(هزينه حمل مواد) بدهکار

(هزينه بيمه مواد)  بدهکار

(هزينه حقوق وعوارض گمركي) بدهکار

حساب (بانك، صندوق) یا (‌بستانكاران ،‌اسناد پرداختني) بستانکار

در پايان دوره مالي، ‌براي بستن حسابهاي كنترل و پيش بيني هزينه هاي مربوط به تهيه مواد، ‌حساب پيش بيني هزينه تهيه مواد، بدهكار و حساب كنترل هزينه تهيه مواد، بستانكار مي گردد. چنانچه اختلافي بين مانده اين دو حساب وجود داشته باشد ،‌ اختلاف به حساب تعديل هزينه هاي تهيه مواد بدهكار يا بستانكار مي گردد.

(حساب پيش بيني هزينه هاي تهيه مواد)  بدهکار

(حساب تعديل هزينه هاي تهيه مواد)   بدهکار

(حساب كنترل هزينه هاي تهيه مواد) بستانکار

مانده حساب تعديل هزينه هاي تهيه مواد، نشان دهنده اضافه يا كسر هزينه هاي پيش بيني شده با هزينه هاي واقعي تهيه و تحصيل مواد خواهد بود كه نهايتاً بين بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و موجوديهاي پايان دوره تسهيم مي گردد.

نحوه ثبت مواد صادره از انبار:

زماني كه قسمتهاي مختلف توليد، ‌براي ساخت محصول نياز به مواد داشته باشند با تكيمل فرم درخواست مواد و ساير تشريفات مربوط، ‌آن را از انبار دريافت مي دارند، حسابداري مواد، ‌بهاي مواد صادره را با توجه به يكي از روشهاي ارزيابي محاسبه مي كند و به صورت زير ثبت مي نمايد:

(حساب كنترل كالاي در جريان ساخت) بدهکار

(حساب كنترل مواد)  بستانکار

نحوه ثبت مواد برگشتي به انبار:

مواد برگشتي به انبار، ‌با همان نرخي كه صادر شده بود به انبار برگشت مي شود و به منزله يك وارده خواهد بود. ولي چون ممكن است با مواد خريداري شده اشتباه شود، ‌اكثر حسابداران ، مواد برگشتي به انبار را در ستون صادره، ‌كارت حساب مواد با رنگ قرمزي يا با علامتي مشخص ثبت مي كنند. سپس تعداد آن را به تعداد موجودي و مبلغ آن را به مبلغ موجودي مواد، ‌اضافه مي نمايند.

(حساب كنترل مواد) بدهکار

(حساب كنترل كالاي در جريان ساخت)  بستانکار

اسناد صادره مربوط به خروج محصول ساخته شده:

حساب (بانك، صندوق) یا (‌بستانكاران، ‌اسناد پرداختني) بدهکار

(فروش) بستانکار

warehousing.blogfa,com

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ما افتخار همکاری با این شرکتها را داشته ایم


شرکت ساختمانی راساب -  شرکت پوش نما  -  شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت  -  شرکت رنگسازی پوشش پارس  -  شرکت راه سازی ناودیس راه- شرکت مهندسي سانا - شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه  -  شرکت ساختمانی مولدینگ  -  شرکت ساختمانی کیان کار  -  شرکت فرآورده های صنعتی صدف داش  -  شرکت مبلمان اداري اسالم  -  شرکت دانيال خوزستان  -  شرکت مهندسي شفق ديمچه  -  شرکت ني ريز گمار - شرکت بلند طبقه - شرکت برزیلی آندرادگوتی یرز AG و  - شرکت ساختمانی سرمل - شرکت ساختمانی آبژ -  شرکت هورآذر خوزستان  -  شرکت كارنمايان سينا  -  شرکت سبز انديشان – شرکت زرين دشت  -  شركت مهندسي راه و ساختمان ريبار  -  هتل آپارتمان طوبي  - شرکت ساختمانی عمران سریر -  شرکت ساختمانی پرلیت - شرکت تا...

   

 ادامه مطلب...